Ma-thi-ơ 6:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.