Ma-thi-ơ 6:31 - Bản dịch Truyền thống
Ay vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?