Ma-thi-ơ 6:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.