Ma-thi-ơ 6:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;