Ma-thi-ơ 6:14 - Bản dịch Truyền thống
Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.