Ma-thi-ơ 6:10 - Bản dịch Truyền thống
Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!