Ma-thi-ơ 6:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!