Ma-thi-ơ 5:8 - Bản dịch Truyền thống
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!