Ma-thi-ơ 5:6 - Bản dịch Truyền thống
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!