Ma-thi-ơ 5:38-39 - Bản dịch Truyền thống
38
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
39
Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;