Ma-thi-ơ 5:3 - Bản dịch Truyền thống
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!