Ma-thi-ơ 5:27-28 - Bản dịch Truyền thống
27
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
28
Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.