Ma-thi-ơ 5:17 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.