Ma-thi-ơ 5:14-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
14
Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được:
15
cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
16
Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.