Ma-thi-ơ 4:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.