Ma-thi-ơ 4:19 - Bản dịch Truyền thống
Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.