Ma-thi-ơ 4:11 - Bản dịch Truyền thống
Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.