Ma-thi-ơ 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.