Ma-thi-ơ 4:1-2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.
2
Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.