Ma-thi-ơ 3:2 - Bản dịch Truyền thống
rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!