Ma-thi-ơ 3:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.