Ma-thi-ơ 28:8 - Bản dịch Truyền thống
Hai người đờn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.