Ma-thi-ơ 28:2 - Bản dịch Truyền thống
Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.