Ma-thi-ơ 27:6 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết.