Ma-thi-ơ 27:51-53 - Bản dịch Truyền thống
51
Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,
52
mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.
53
Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.