Ma-thi-ơ 27:5 - Bản dịch Truyền thống
Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.