Ma-thi-ơ 27:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.