Ma-thi-ơ 27:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.