Ma-thi-ơ 26:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
có một người đờn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn.