Ma-thi-ơ 26:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.