Ma-thi-ơ 26:30 - Bản dịch Truyền thống
Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.