Ma-thi-ơ 26:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi;