Ma-thi-ơ 26:26-28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
26
Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.
27
Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi;
28
vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.