Ma-thi-ơ 26:24 - Bản dịch Truyền thống
Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!