Ma-thi-ơ 26:14-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
14
Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả,
15
mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc.
16
Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.