Ma-thi-ơ 25:28 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.