Ma-thi-ơ 25:14 - Bản dịch Truyền thống
Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.