Ma-thi-ơ 24:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến.