Ma-thi-ơ 23:32 - Bản dịch Truyền thống
Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!