Ma-thi-ơ 23:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!