Ma-thi-ơ 23:3 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.