Ma-thi-ơ 22:34-40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
34
Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại.
35
Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài:
36
Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?
37
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
38
Ay là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.
39
Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.
40
Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.