Ma-thi-ơ 22:29-31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
29
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.
30
Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.
31
Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: