Ma-thi-ơ 21:4-5 - Bản dịch Truyền thống
4
Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng:
5
Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.