Ma-thi-ơ 21:22 - Bản dịch Truyền thống
Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.