Ma-thi-ơ 2:10-11 - Bản dịch Truyền thống
10
Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.
11
Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.