Ma-thi-ơ 19:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó.