Ma-thi-ơ 19:19 - Bản dịch Truyền thống
Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.