Ma-thi-ơ 16:16 - Bản dịch Truyền thống
Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.