Ma-thi-ơ 16:15-16 - Bản dịch Truyền thống
15
Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai?
16
Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.