Ma-thi-ơ 15:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.