Ma-thi-ơ 15:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: