Ma-thi-ơ 14:36 - Bản dịch Truyền thống
xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả.