Ma-thi-ơ 14:25 - Bản dịch Truyền thống
Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.